ภาพกิจกรรม

ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
458 การลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ ณัฐยาภรณ์ แรงเขตรการณ์ 03 ต.ค. 2565
457 เงินปันผล ออกวันที่เท่าไร ครับ นายลิ่วละล่อง บุญจันทร์ 07 ธ.ค. 2564
456 เสนอลดวงเงินการคำนวณเบี้ยประกัน นายรังสรรค์ รักษกุลวิทยา 21 มิ.ย. 2564
454 การกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ รัดดาพร โพธิตา 26 ก.ย. 2562
453 การกู้เงินฉุกเฉิน เอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ 20 ก.ย. 2562
452 ทุนการศึกษา2562 รังสรรค์ รักษกุลวิทยา 19 ก.ย. 2562
451 ขอแจ้งหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ได้หรือไม่ อุไร อิ้มอนงค์ 18 ก.ย. 2562
450 การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ บุญเลิศ สาคร 16 ก.ย. 2562
449 กู้สามัญเราสามารถผ่อนได้นานสูงสุดกี่งวด บุญเลิศ สาคร 10 ก.ย. 2562
448 ประกันชีวิต สนิท อักษรชู 01 ก.ย. 2562

ธนาคาร
นางสาวฉวีวรรณ วิริยะภาค

รองประธานกรรมการคนที่ 2 


นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


นายณกรณ์ ทินราช

กรรมการ


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ประธานกรรมการ


นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

รองประธานกรรมการคนที่ 1


นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

กรรมการ


นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

กรรมการ


นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

กรรมการและเลขานุการ


นายปราโมทย์ นวลวิจิตร

กรรมการ


นายปกรณ์ กายรัตนา

กรรมการ


นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

กรรมการ


นายนรชัย สหวิศิษฏ์

กรรมการ


นายสุเมธ วุฒิปาณี

กรรมการและเหรัญญิก


นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

กรรมการ

- ออมทรัพย์

  1.85%

- ออมทรัพย์พิเศษ

  2.65%

- ออมทรัพย์ ATM

  1.85%

- ออมทรัพย์พิเศษ

   (ประกันเงินกู้สามัญ)

 1.85%

 เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  4.75%
 เงินกู้เพื่อการศึกษา  5.75%

 เงินกู้สามัญ

 - กู้ไม่เกิน 90%ของทุนเรือนหุ้น

   (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 62)

6.00%

เงินกู้สามัญ 

- กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น

  (งดต้น)

  (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564)

5.30%
 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  6.25%
 เงินกู้เพื่อสวัสดิการ  6.00%
 เงินกู้สามัญ  6.25%