ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
456 เสนอลดวงเงินการคำนวณเบี้ยประกัน นายรังสรรค์ รักษกุลวิทยา 21 มิ.ย. 2564
454 การกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ รัดดาพร โพธิตา 26 ก.ย. 2562
453 การกู้เงินฉุกเฉิน เอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ 20 ก.ย. 2562
452 ทุนการศึกษา2562 รังสรรค์ รักษกุลวิทยา 19 ก.ย. 2562
451 ขอแจ้งหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ได้หรือไม่ อุไร อิ้มอนงค์ 18 ก.ย. 2562
450 การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ บุญเลิศ สาคร 16 ก.ย. 2562
449 กู้สามัญเราสามารถผ่อนได้นานสูงสุดกี่งวด บุญเลิศ สาคร 10 ก.ย. 2562
448 ประกันชีวิต สนิท อักษรชู 01 ก.ย. 2562
447 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ศรณรงค์ ศุภชวลิต 27 ส.ค. 2562
446 การสมัครสมาชิกสมทบ อารยา สมสุขหวัง 20 ส.ค. 2562

ธนาคาร

cimb_50x50 kbank_50x50 kk_50x50 krungsri_50x50
ktb_50x50 lh oomsin_50x50 scb2_50x50
uob_50x50 thanachart_50x50 tisco tmb_50x50

            นายทองทวี ดีมะการ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1


นายสุรเดช สมิเปรม

กรรมการ


นายไสว เขียวจันทร์

กรรมการ


นายปรีชา บัวทองจันทร์

กรรมการ


นางวัลลภา วราอัศวปติ

กรรมการ


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ประธานกรรมการ


นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

กรรมการ


นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

รองประธานคนที่ 2


นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

กรรมการ


นางเสาวนิตย์ นิ่มนวล

กรรมการ


นายปกรณ์ กายรัตนา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

กรรมการและเลขานุการ


นายนรชัย สหวิศิษฏ์


นายสุเมธ วุฒิปาณี

- ออมทรัพย์

  1.85%

- ออมทรัพย์พิเศษ

  2.65%

- ออมทรัพย์ ATM

  1.85%

- ออมทรัพย์พิเศษ

   (ประกันเงินกู้สามัญ)

 1.85%

 เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  4.75%
 เงินกู้เพื่อการศึกษา  5.75%
 เงินกู้สามัญ
 - กู้ไม่เกิน 90%
   ของทุนเรือนหุ้น
   (ตั้งแต่ 1 มี.ค. 62)
 6.00%
 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  6.25%
 เงินกู้เพื่อสวัสดิการ  6.00%
 เงินกู้สามัญ  6.25%