ภาพกิจกรรม

ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
459 ขอทราบขั้นตอน วิธีการปิดบัญชีเงินกู้หนี้สามัญ โดยให้หักจากทุนเรือนหุ้นสะสม นายจำลอง วรศรี 30 มี.ค. 2566
458 การลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ ณัฐยาภรณ์ แรงเขตรการณ์ 03 ต.ค. 2565
457 เงินปันผล ออกวันที่เท่าไร ครับ นายลิ่วละล่อง บุญจันทร์ 07 ธ.ค. 2564
456 เสนอลดวงเงินการคำนวณเบี้ยประกัน นายรังสรรค์ รักษกุลวิทยา 21 มิ.ย. 2564
454 การกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ รัดดาพร โพธิตา 26 ก.ย. 2562
453 การกู้เงินฉุกเฉิน เอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ 20 ก.ย. 2562
452 ทุนการศึกษา2562 รังสรรค์ รักษกุลวิทยา 19 ก.ย. 2562
451 ขอแจ้งหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ได้หรือไม่ อุไร อิ้มอนงค์ 18 ก.ย. 2562
450 การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ บุญเลิศ สาคร 16 ก.ย. 2562
449 กู้สามัญเราสามารถผ่อนได้นานสูงสุดกี่งวด บุญเลิศ สาคร 10 ก.ย. 2562

ธนาคาร
นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

รองประธานกรรมการ คนที่ 2 


นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

กรรมการ


นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ

กรรมการ


นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต

กรรมการและเลขานุการ


นายทองทวี ดีมะการ

ประธานกรรมการ


นายมนัส เทพรักษ์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


นายไสว เขียวจันทร์

กรรมการ


นายปรีชา บัวทองจันทร์

กรรมการ


นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

กรรมการและเหรัญญิก


นายปราโมทย์ นวลวิจิตร

กรรมการ


นายเศกสรรค์ สวนกูล

กรรมการ


นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

รองประธานกรรมการ คนที่ 3


นายนรชัย สหวิศิษฏ์

กรรมการ


นายสุเมธ วุฒิปาณี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1


นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์

กรรมการและเลขานุการ

- ออมทรัพย์

  1.85%

- ออมทรัพย์พิเศษ

  2.65%

- ออมทรัพย์ ATM

  1.85%

- ออมทรัพย์พิเศษ

   (ประกันเงินกู้สามัญ)

 1.85%

 เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  4.75%
 เงินกู้เพื่อการศึกษา  5.75%

 เงินกู้สามัญ

 - กู้ไม่เกิน 90%ของทุนเรือนหุ้น

   (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 62)

6.00%

เงินกู้สามัญ 

- กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น

  (งดต้น)

  (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564)

5.30%
 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  6.25%
 เงินกู้เพื่อสวัสดิการ  6.00%
 เงินกู้สามัญ  6.25%