รายละเอียดข่าว

เรื่อง : เสนอลดวงเงินการคำนวณเบี้ยประกัน


ตามระเบียบสหกรณ์ ผู้กู้เงินเกิน 45 เท่า ต้องทำประกันเงินกู้ โดยนำวงเงินกู้ทั้งหมดไปคำนวณเบี้ยประกัน ซึ่งเบี้ยประกันสูงทำให้เงินปันผลถูกหักค่าเบี้ยประกันเกือบหมดหรือบางรายหมดเลย ขอเสนอให้นำเงินหุ้นที่สมาชิกถืออยู่ไปหักออกจากยอดเงินกู้ ก่อนนำไปคำนวณเบี้ยประกันประจำปี เหตุผล 1.เป็นการช่วยเหลือสมาชิก เพราะเบี้ยประกันรายปีที่ลดลง ทำให้เหลือเงินปันผลมากขึ้น 2.เป็นการปรับสิทธิหลักประกันเงินกู้ให้เท่าเทียมกัน เพราะการกู้เงินหุ้นตนเองไม่ต้องมีหลักประกัน 3.สหกรณ์มีหลักประกันอื่นๆร่วมด้วยอยู่แล้ว คือ บุคคลค้ำประกัน กรมธรรม์ประกันผู้กู้ กรมธรรม์ประกันผู้ค้ำ เงินบำเหน็จ-บำนาญ


โดย : นายรังสรรค์ รักษกุลวิทยา
 เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:12 น.