รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ขอทราบขั้นตอน วิธีการปิดบัญชีเงินกู้หนี้สามัญ โดยให้หักจากทุนเรือนหุ้นสะสม


ประมาณเดือนเมษายน 2566 เงินกู้หนี้สามัญ จะคงเหลือ พอๆกับทุนเรือนหุ้นสะสม หากมีความประสงค์จะให้ สอ.ดำเนินการปิดบัญชีเงินกู้หนี้สามัญ โดยให้หักจากทุนเรือนหุ้นสะสม จะได้หรือไม่ และผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง


โดย : นายจำลอง วรศรี
 เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2566 เวลา 08:19 น.