ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 58 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินและผู้ค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ที่สหกรณ์กำหนดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557 วันที่ 10 พ.ย. 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Download ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

  ประธานกรรมการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  รองประธานกรรมการ

 • นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเมธ วุฒิปาณี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพนม มีศิริพันธุ์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • นายศีลธรรม วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์

  กรรมการ

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการ

 • นายวรกร อินทแพทย์

  กรรมการ

 • นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

  กรรมการ

 • นายปกรณ์ กายรัตนา

  กรรมการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการ


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ชีวิตพอเพียง

4.50%

ออมทรัพย์พิเศษ
- สุขเกษียณ

4.00%
ออมทรัพย์พิเศษ
- เพิ่มพูน
4.00%

 

 
 วันนี้: 76 คน
เดือนนี้: 6514 คน
ปีนี้: 43848 คน
ทั้งหมด: 930085 คน
 
 

 • เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ผ่าน Application LINE
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
 • ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
 • เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน

 
 ตัวอย่างการกรอกสัญญาเงินกู้สามัญ Update 13-06-2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-13 20:48:57
 ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-05-09 06:10:19
 ประกาศ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชย ประจำปีบัญชี 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-04-28 18:28:57
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-04-05 11:34:37
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 19:39:07
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนเมษายน 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 19:38:26
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมีนาคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 19:37:52
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 19:37:18
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมกราคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-02-01 19:38:44
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 19:51:12
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 21 ฉบับที่ 74 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 19:48:45
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-05-23 04:49:39
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-05-23 04:47:51
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-05-23 04:14:35
 
 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบพิเศษ 60 ปี
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:11:54
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 7/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:07:07
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:06:32
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 6/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:06:01
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 5/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:04:18
 
   
00361  สอบถามการขอขอรับทุนการศึกษา  (0/7) เรณู เทพประการ 23 มิ.ย. 2560
00360  การขอรับทุนการศึกษาบุตร  (0/6) เรณู เทพประการ 23 มิ.ย. 2560
00359    (0/3) 23 มิ.ย. 2560
00358    (0/3) 23 มิ.ย. 2560
00357    (0/3) 23 มิ.ย. 2560
   
 
 
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
   
 
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559