ภาพกิจกรรม

โดย นฤมล
 วันที่ 24 ธ.ค. 2565 เวลา เวลา 20:34 น.
 818
UploadImage

 

พิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2565

โดย น.สพ.สรวิศ  ธานีโต ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์

โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2565

การบรรยายหัวข้อ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก โดยวิทยากร ; นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมถ่ายภาพกับผู่แทนสมาชิก ประจำปี 2566 - 2567

กิจกรรมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาสหกรณ์

โดยประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์

ร่วมรับประทานอาหาร โดยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผูั้แทนสมาชิก 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 18 ธันวาคม 2565