ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 58 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินและผู้ค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ที่สหกรณ์กำหนดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557 วันที่ 10 พ.ย. 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Download ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  กรรมการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายไสว เขียวจันทร์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

  กรรมการ

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • นางวัลลภา วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

  กรรมการ

 • นายวรกร อินทแพทย์

  กรรมการ

 • นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

  ประธานกรรมการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการ


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.80%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

6.80%

 

 

 

 
 
 

                                                                         

 
 วันนี้: 30 คน
เดือนนี้: 5254 คน
ปีนี้: 33999 คน
ทั้งหมด: 1140887 คน
 
 

 • เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ Application Line ทางสหกรณ์ฯขอเปลี่ยน Line ใหม่
 • รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ส่งชำระหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้รายเดือน
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 
 ประกาศผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่เร่งรัดและติดตามหนี้
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-04-18 09:25:48
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ประจำเดือน เมษายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-04-10 10:32:41
 ประกาศ เรื่อง เงินบำเหน็จดำรงชีพสมาชิกของสหกรณ์
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-03-28 13:10:29
 ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-03-19 15:11:51
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-03-11 10:07:36
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมกราคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-01-23 10:27:41
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนธันวาคม 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2018-12-14 14:07:03
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2018-12-14 14:06:13
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนตุลาคม 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2018-12-14 14:04:44
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-03-11 10:11:05
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-01-16 14:03:24
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-01-16 14:01:52
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2018-12-21 14:01:03
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 21 ฉบับ 77 เดือนเมษายน - กันยายน 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2018-10-12 11:01:16
 
 
 สสอ.รท. ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561
โดย: ชนิศรา วันที่:2018-06-26 10:17:41
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบพิเศษ 60 ปี
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:11:54
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 7/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:07:07
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:06:32
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 6/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:06:01
 
   
00426  ไม่แจ้งใบเสร็จรับเงินมาที่บ้าน  (0/14) สมิง นนทะการ 18 เม.ย. 2562
00425  ใบเสร็จรับเงิน ไม่ตรงกับยอดเงินที่จ่ายจริง ในทะเบียนหุ้...  (0/72) สวลี แสนทวีสุข 09 เม.ย. 2562
00424  เรื่องกู้เงินสามัญต้องมีหุ้น10%ของเงินกู้ถ้าไม่มีก็จะหั...  (3/207) ภาริณี ศรีแตง 26 มี.ค 2562
00423  เรื่องกู้สามัญมีหุ้นไม่ถึง10%ไม่สามารถกู้ได้และอีกหลายข...  (0/114) ภาริณี ศรีแตง 26 มี.ค 2562
00422  เรื่องกู้สามัญมีหุ้นไม่ถึง10%ไม่สามารถกู้ได้และอีกหลายข...  (0/47) ภาริณี ศรีแตง 26 มี.ค 2562
   
 
 
   
 
บรรยายให้ความรู้ข้าราชการใหม่เกี่ยวกับสหกรณ์
   
 
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่๙ ครบ ๘๖ พรรษา
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี