• นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  กรรมการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายไสว เขียวจันทร์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

  กรรมการ

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • นางวัลลภา วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

  กรรมการ

 • นายวรกร อินทแพทย์

  กรรมการ

 • นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

  ประธานกรรมการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการ


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.80%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

6.80%

 

 

 

 
 
 

 
 วันนี้: 368 คน
เดือนนี้: 8521 คน
ปีนี้: 75505 คน
ทั้งหมด: 1182393 คน
 
 

 • ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 • เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ Application Line ทางสหกรณ์ฯขอเปลี่ยน Line ใหม่
 • ส่งชำระหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้รายเดือน
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-30 10:46:51
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-30 10:46:16
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-30 10:45:33
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-30 10:43:51
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-25 12:53:38
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-25 12:53:16
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-25 12:52:50
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนเมษายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-25 12:51:36
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมีนาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-25 12:50:59
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-08-05 08:54:43
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-24 09:34:05
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-24 09:33:22
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 22 ฉบับ 78 เดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-23 09:42:56
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เมษายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-23 09:39:32
 
 
 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.รท. (กรณีพิเศษอายุ 57-60 ปี)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 10:19:41
 ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ สสอ.รท. (กรณีพิเศษอายุ 57-60 ปี)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 10:19:28
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบพิเศษ 60 ปี
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:11:54
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 7/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:07:07
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:06:32
 
   
00446  การสมัครสมาชิกสมทบ  (0/57) อารยา สมสุขหวัง 20 ส.ค. 2562
00445  การอนุมัติเงินกู้  (1/283) ธนารักษ์ วรรณวิจิตร 08 ส.ค. 2562
00444    (1/123) 23 ก.ค. 2562
00443  การกู้พันยอด  (2/312) อารยา สมสุขหวัง 18 ก.ค. 2562
00442  ใบแจ้งความจำนง  (1/158) สุริยะ สุภาพงษ์ 18 ก.ค. 2562
   
 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
   
 
กิจกรรมโครงการ CSR (ชายหาดสีขาว)
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562
   
 
โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562