ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นฤมล
 วันที่ 29 มี.ค. 2565 เวลา เวลา 16:18 น.
 823
UploadImage

โครงการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19

รายละเอียดการผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้สามัญ และ เงินกู้โครงการ

1. ผ่อนผันการชำระต้นสามัญและเงินกู้โครงการฯ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

2. ยื่นขอผ่อนผันการชำระเงินต้นสามัญและเงินกู้โครงการฯ ตั้งวันที่ 1 - 25 เมษายน 2565  

2. ยื่นขอผ่อนผันการชำระเงินต้นสามัญและเงินกู้โครงการฯ ไม่เกิน 2 สัญญา (ชำระเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้)

4. เขียนคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินต้นสามัญและเงินกู้โครงการฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด

5. ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสหกรณ์ฯ แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับความช่วยเหลือฯ และผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้กู้ และ และผู้ค้ำ

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ จะไม่สามารถยื่นคำขอเงินกู้สามัญและเงินกู้โครงการฯ ในช่วงผ่อนผันการชำระเงินจ้นสามัญและเงินกู้โครงการฯ 

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม<<<

ดาวโหลดเอกสาร