ภาพกิจกรรม

โดย นฤมล
 วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา เวลา 17:11 น.
 644
UploadImage

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายทองทวี  ดีมะการ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด พร้อมคณะ

มอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทย "ร่วมใจต้าน COVID-19 งานสาธารณสุขสภากาชาดไทย" จำนวน 50,000 บาท 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายทองทวี  ดีมะการ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด พร้อมคณะ

มอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทย "โครงการ CSR ชาวภาคีบางเขนร่วมใจต้าน COVID-19" จำนวน 300,000 บาท

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายทองทวี  ดีมะการ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด พร้อมคณะ

ภาคีสหกรณ์บางเขน มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "พลัง KU สู้ COVID-19" จำนวน 100,000 บาท