ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
454 การกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ รัดดาพร โพธิตา 26 ก.ย. 2562
453 การกู้เงินฉุกเฉิน เอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ 20 ก.ย. 2562
452 ทุนการศึกษา2562 รังสรรค์ รักษกุลวิทยา 19 ก.ย. 2562
451 ขอแจ้งหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ได้หรือไม่ อุไร อิ้มอนงค์ 18 ก.ย. 2562
450 การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ บุญเลิศ สาคร 16 ก.ย. 2562
449 กู้สามัญเราสามารถผ่อนได้นานสูงสุดกี่งวด บุญเลิศ สาคร 10 ก.ย. 2562
448 ประกันชีวิต สนิท อักษรชู 01 ก.ย. 2562
447 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ศรณรงค์ ศุภชวลิต 27 ส.ค. 2562
446 การสมัครสมาชิกสมทบ อารยา สมสุขหวัง 20 ส.ค. 2562
445 การอนุมัติเงินกู้ ธนารักษ์ วรรณวิจิตร 08 ส.ค. 2562

ธนาคาร

cimb_50x50 kbank_50x50 kk_50x50 krungsri_50x50
ktb_50x50 lh oomsin_50x50 scb2_50x50
uob_50x50 thanachart_50x50 tisco tmb_50x50

            นายทองทวี ดีมะการ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1


นายสุรเดช สมิเปรม

กรรมการ


นายไสว เขียวจันทร์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2


นายปรีชา บัวทองจันทร์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


นางวัลลภา วราอัศวปติ

กรรมการ


นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

กรรมการ


นายวรกร อินทแพทย์

กรรมการ


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ประธานกรรมการ


นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

รองประธานกรรมการ คนที่ 3


นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

กรรมการและเหรัญญิก


นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

กรรมการ


นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

กรรมการ


นางเสาวนิตย์ นิ่มนวล

กรรมการ


นายปกรณ์ กายรัตนา

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

กรรมการและเลขานุการ

 ออมทรัพย์  2.75%
 ออมทรัพย์พิเศษ  3.25%
 โครงการเงินฝาก
 ออมทรัพย์พิเศษ
 - พูนทรัพย์  3.85%
 ออมทรัพย์พิเศษ
 - มั่งมี  3.65%

 เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย  5.00%
 เงินกู้เพื่อการศึกษา  6.00%
 เงินกู้สามัญ
 - กู้ไม่เกิน 90%
 ของทุนเรือนหุ้น
 (ตั้งแต่ 1 มี.ค. 62)
 6.25%
 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  6.80%
 เงินกู้ UNDO  6.50%
 เงินกู้เพื่อสวัสดิการ  6.50%
 เงินกู้สามัญ  6.80%