โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
Posted: ชนิศรา Date: 2017-02-27 12:00:46
IP: 124.122.192.141
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี
เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเปิดการสัมมนา
โดย นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ
และมีนายไพโรจน์  เฮงแสงชัย ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

การบรรยายเรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์"
โดยวิทยา ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง
อุปนายกฝ่ายบริการและผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

การบรรยายเรื่อง "การฌาปนกิจสงเคราะห์" โดยวิทยากร นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล
อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบรรยายเรื่อง "เรื่องง่ายๆ กับการอ่านงบการเงิน"
โดยวิทยากร นางสุรางค์ ปราสาททอง ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

 

ขบวนการกิจกรรมของผู้แทนสมาชิก เพื่อระดมความคิดพัฒนาสหกรณ์