การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 26
Posted: admin Date: 2013-12-22 08:26:59
IP: 58.8.130.214
 

 

การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 26

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556

ณ โรงอาหาร   ตึกจักรพิชัย  กรมปศุสัตว์